[Ger-Poland-Volhynia] Polish Translation of Archives Letter

MomDotts at aol.com MomDotts at aol.com
Fri Apr 16 20:21:56 PDT 2004


I received this letter from the Archives in Warsaw today... I tried to
translate it via the polish/english free translations, but could not decipher
some
of it... Does anyone speak/read Polish that could help me... I received more
information in this letter than I have in 10 years of research. Thanks in
advance for any and all help!

Barbar      W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie poszukiwaE genealogicznych
dotyczDcych rodziny PALLAS, Archiwum GEC3wne Akt Dawnych uprzejmie
informuje, E<
e w ramach opEaconych dotychczas trzech godzin poszukiwaE udaEo siD
przeprowadziD kwerendD w ksiDgach urodzeE z lat 1862 b 1899 oraz w
skorowidzach do
ksiDg metrykalnych urodzeE z lat 1900 b 1910, a takE<e w ksiDdze
metrykalnej E
lubC3w z lat 1884 b 1886 z parafii RoE<yszcze.
      W aktach odnaleziono nastDpujDce wpisy dotyczDce rodziny
PALLAS:

URODZENIA

Samuel PALLAS (ur. 24.04.1887), ojciec b Carl Pallas, matka b Caroline
Pfeiffer, miejsce zamieszkania b MatyldC3w, sygn. ksiDgi b 12, poz. b
382, str. b
47
Rudolf PALLAS (ur. 29.10.1888), ojciec b Carl Pallas, matka b Caroline
Pfeiffer, miejsce zamieszkania b MatyldC3w, sygn. ksiDgi b 13, poz. b
1928, str. b
241
Juliane PALLAS (ur. 02.12.1891), ojciec b Carl Pallas, matka b Caroline
Pfeiffer, miejsce zamieszkania b MatyldC3w, sygn. ksiDgi b 16, poz. b
1855, str. b
 233
Eva PALLAS (ur. 21.11.1896), ojciec b Carl Pallas, matka b Caroline
Pfeiffer, miejsce zamieszkania b MatyldC3w, sygn. ksiDgi b 21, poz. b
1294, str. b 162
Natalie PALLAS (ur. 1900 b wpis odnaleziony w skorowidzu), ojciec b Carl,
poz. w ksiDdze b 323

ELUBY

Carl Julius PALLAS, syn Wilhelma PALLAS i Mathilde SELING, pochodzDcy z
miejscowoEci Maszewo, gub. pEocka, lat 23
i
Caroline PFEIFER, cC3rka Eduarda PFEIFFER i Elisabeth SCHMIDT, pochodzDca ze
SkC3rkC3wki, gub. piotrkowska (?), lat 19
(Elub zawarty zostaE 24.06.1886; sygn. ksiDgi b 42, poz. b 217, str.
b 357)

   Informujemy ponadto, E<e interesujDce Pana akty zgonC3w Carla Pallas i
Caroline Pfeiffer sD niemoE<liwe do odszukania w ksiDgach zgonC3w, gdyE<
posiadamy ksiDgi jedynie z lat 1862 b 1898. MoE<liwe jest natomiast
przeszukanie
skorowidzC3w do ksiDg metrykalnych zgonC3w z lat 1915 b 1939. JeE<eli jest
Pan nimi
zainteresowany prosimy o wpEacenie wEaEciwej kwoty na nasze konto
(poszukiwania bDdD trwaEy 2 godziny b 130 zE., 34 USD). Informujemy
ponadto, E<e kopia
aktu urodzenia Rudolfa Pallasa wykonana zostanie w ramach wniesionej przez
Pana dotychczas opEaty. Otrzyma ja Pan odrDbnym pismem. JeE<eli E<yczy Pan
sobie
kopii pozostaEych, odnalezionych przez nas dokumentC3w, informujemy, E<e
opEata
za 1 stronD ksero wynosi 15 zE. (okoEo 3, 8 USD), czyli caEkowita opEata
wynosiEaby 75 zE b 19 USD na konto AGAD.More information about the Ger-Poland-Volhynia mailing list